УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

загас үржүүлэх цөөрөм


fish pond


пруд для разведения рыбы

загас үржүүлэх цөөрөм


hatchery pond


пруд для разведения рыбы

загас үржүүлэх цөөрөм


fishculture pond


пруд для разведения рыбы

загас үржүүлэх цөөрөм


fishing pond


пруд рыбоводный

загас үржүүлэх цөөрөм


fishing pond


пруд рыбоводный

Ховор буюу үнэт загас үржүүлэхээр тусгайлан төхөөрөмжилсөн цөөрөм.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.120

Зураг