УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

загас хорих байгууламж


fish protection screen


рыбозаградительные сооружения

Загасыг аюултай болон зохимжгүй чиглэлд явуулахгүйн тулд усны урсгал дээр барьсан байгууламж.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.121

Зураг