УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

загас хамгаалах барилга


fish protection structures


рыбозащитное сооружение

загас хамгаалах барилга


fish protection structures


рыбозащитное сооружение

Ус татамжийн суваг, шахуурга станци, усан цахилгаан станцийн толгойн барилгаар загас, ялангуяа жараахай сорогдохоос сэргийлэн хамгаалах барилга.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.121

Зураг