УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

загас хамгаалах байгууламж


fish protection structure


рыбозащитное сооружение

Ус татамж руу загас орохоос хамгаалсан байгууламж

Эх сурвалж: Монгол улсын стандарт: Усны нөөц, ус ашиглалт, хамгаалалт 2016 албан хэвлэл 4.2.1.56

загас хамгаалах байгууламж


fish protection structure


рыбозащитное сооружение

Зураг