УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

загас төст хавхлагат хаалт


fish belly flap gate


рыбовидный клапанный затвор

Зураг