УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

загас тавилуур


fish pass for downstream migrants


рыбоспуск

загас тавилуур


fish pass for downstream migrants


рыбоспуск

Дээд бьефээс доод бьефэд загас өнгөрүүлэхийн тулд боомтын их биед оруулж барьсан барилга.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.120

Зураг