УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

загас нэвтрүүлэх барилга


fish-passing facilities


рыбопропускное сооружение

загас нэвтрүүлэх барилга


fish-passing facilities


рыбопропускное сооружение

Усан зангилгаагаар загас нэвтрүүлэх зориулалттай гидротехникийн барилга.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.120

Зураг