УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

загас бойжуулах газар


fish nursery


рыбопитомник

загас бойжуулах газар


fish nursery


рыбопитомник

Бусад аж ахуйд нийлүүлэх зорилгоор загас үржүүлгийн бэлдэц (нэг настай загас, цөөрмийн загасны жараахай) үйлдвэрлэх цөөрмийн аж ахуй.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.120

Зураг