УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

загас барих болон үржүүлгийн цөөрөм


fishweir


запруда для ловки или разведения рыбы

Зураг