УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

завсрын цөөрөм, тунгаагуур


settling pond


отстойник

Зураг