УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

жилийн тохируулгат хиймэл усан сан


annual storage


водохранилище годового регулирования

жилийн тохируулгат хиймэл усан сан


annual storage pondage


водохранилище годового регулирования

Зураг