УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

жижиг усан цахилгаан станц


small hydroelectric station


мелкая ГЭС

Зуугаар тоологдох квт-ын хүчин чадалтай ихэвчлэн эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээнээс гадуур ажилладаг бага оврын УЦС.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.118

Зураг