УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

жигдрүүлэх ган


sewage regulator


усреднитель

жигдрүүлэх ган


sewage regulator


усреднитель

Бохир усны зарцуулга, температур, найрлагын жигд бус байдлыг зохицуулахад зориулан сэлбэн дундажлахаар төхөөрөмжилсөн ган.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.118

Зураг