УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

ердийн ус халиагуур


waste water spillway


холостой водослив

Ус дөхүүлэх түрэлтгүй шугамын тодорхой хэсэгт усны түвшин, тооцоот түвшингээс давсан нөхцөлд илүүдэл усыг шууд халиан гаргах байгууламж.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.115

Зураг