УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

дөхүүлэх яндан хоолой


admission line


подводящий трубопровод

дөхүүлэх яндан хоолой


feed pipe


подводящий трубопровод

Зураг