УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

дөхүүлэх хоолой


headrace


подводящий канал

A channel which directs water to a water wheel; a forebay.

Source http://www.nws.noaa.gov/om/hod/SHManual/SHMan014_glossary.htm

дөхүүлэх хоолой


intake manifold


подводящий трубопровод

дөхүүлэх хоолой


head race


подводящий водовод

Зураг