УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

дөхүүлэх түнээл


headwater tunnel


подводящий туннель

дөхүүлэх түнээл


supply tunnel


подводящий туннель

дөхүүлэх түнээл


tailrace tunnel


отводящий туннель (ГЭС)

Зураг