УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

дөхүүлэх сувгийн чиглүүлэх далан


approach embankment


направляющая дамба подводящего русла

дөхүүлэх сувгийн чиглүүлэх далан


approach fill


направляющая дамба подводящего русла

Зураг