УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

дөхүүлэх сувагт УЦС


diversion plant


деривационная УЦС

дөхүүлэх сувагт УЦС


diversion (power) station


деривационная ГЭС

Зураг