УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

дөхүүлэх суваг (усан онгоц өнгөрүүлэх тэнцүүлгийн камерт)


headbay


подводящий канал

Зураг