УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

дөхүүлэх суваг


diversion canal


деривационный канал

Усны түвшний зөрүү гаргах зорилгоор байгалийн урсгалаар ус дамжуулах суваг ба яндан хоолойн байгууламжийн систем. Ихэвчлэн бага оврын усан цахилгаан станцад ус дөхүүлэх суваг байгуулдаг

Эх сурвалж: Монгол улсын стандарт: Усны нөөц, ус ашиглалт, хамгаалалт 2016 албан хэвлэл

дөхүүлэх суваг


water conveyance structure of the HPS

Усны түвшний зөрүү гаргах зорилгоор байгалийн урсгалаас ус дамжуулах байгууламжийн систем. ихэвчлэн бага оврын усан цахилгаан станцад дөхүүлэх ус суваг байгуулдаг

Эх сурвалж: Монгол улсын стандарт: Усны нөөц, ус ашиглалт, хамгаалалт 2015 албан хэвлэл

Water conveying structures are artificial channels cut in the ground and made of either ground materials such as soil and rock (e.g., canals and tunnels) or artificial materials such as concrete and metal (e.g., aqueducts, flumes, siphons, pipelines).

Source S.-H. Chen, Hydraulic Structures Wuhan, 2015 p.2

дөхүүлэх суваг


approach


подводящий канал

дөхүүлэх суваг


inlet branch


подводящая ветвь

дөхүүлэх суваг


headrace canal


подводящий канал

дөхүүлэх суваг


conveying channel


подводящий канал

дөхүүлэх суваг


entrance channel


подводящий канал

дөхүүлэх суваг


inlet channel


подводящий канал

дөхүүлэх суваг


intake channel


подводящий канал

дөхүүлэх суваг


flume


подводящий канал

дөхүүлэх суваг


headrace flume


подводящий канал

дөхүүлэх суваг


forebay


подводящий канал

дөхүүлэх суваг


headrace


подводящий канал

A channel which directs water to a water wheel; a forebay.

Source http://www.nws.noaa.gov/om/hod/SHManual/SHMan014_glossary.htm

дөхүүлэх суваг


race


подводящий канал

дөхүүлэх суваг


head race


подводящий канал

дөхүүлэх суваг


raceway


подводящий канал

дөхүүлэх суваг


rine


подводящий канал

Зураг