УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

дөхүүлэх голдрил


entrance canal


подводящее русло

дөхүүлэх голдрил


entrance channel


подводящее русло

дөхүүлэх голдрил


headrace channel


подводящее русло

Зураг