УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

дөхүүлэх ба зайлуулах сувгийг холбосон хажуу хана


channel sidewall


боковая стенка сопряжения подводящего или отводящего русла

Зураг