УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

дөрвөн хошуут идэвхит усантурбин


four-jet turbine


четырёхсопловая активная гидротурбина

Зураг