УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

дөрвөлжин бооц (гишүүгээр хийсэн)


mattress


тюфяк (фашинный)

Дөрвөлж хэлбэртэйгээр торлож хийсэн гишүү саванд чулуу дүүргэн, үелэн өндөрлөж, усны нөлөөнөөс хамгаалах бэхэлгээнд ашиглах хийц.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.111

Зураг