УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

дөндийлсөн дам урсгуур


cantilever-type chute


консольный перепад

дөндийлсөн дам урсгуур


cantilever-type chute


консольный перепад

Дөгнүүрийн төгсгөл дээрээс газарт унах усны хаялгаар хөрс, чулуулаг угаагдахад буй болсон конусан цүнхээл бүхий дам урсгуур.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.111

Нэмэлт тайлбар

Конусын гүн нь хөрс, чулуулгийг үл угаах хурдаас хамаарна.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.111
Зураг