УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

дүүргэх/бамбай усан сан


service reservoir


буферное наливное водохранилище

Зураг