УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

дүүргэх (голдрилын гадна) усан сан


off-channel reservoir


наливное водохранилище

дүүргэх (голдрилын гадна) усан сан


offstream reservoir


наливное водохранилище

Зураг