УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

дүүргэх богино хоолой


filler pipe


патрубок для наполнения

Зураг