УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

дүүргэдэг усан сан


off-channel basin/off-river basin


наливное водохранилище

Зураг