УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

дюкер


inverted siphon


дюкер

дюкер


inverted siphon


дюкер

Төрөл бүрийн зам, суваг шуудуу, гуу жалга, гол горхи зэрэгтэй суваг, ус дамжуулах хоолой огтлолцоход тухайн сувгаар (ус дамжуулах хоолойгоор) урсах усыг саадын нөгөө талд гэтлүүлэхийн тулд байгуулдаг гидротехникийн түрэлтэт байгууламж.

Эх сурвалж: Н.Чагнаа "Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь" УБ., 2006, х.71

Зураг