УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

дээрээ эргэлтийн тэнхлэгтэй сектор хаалт


gate with floating drum


секторный затвор с верховой осью вращения

Зураг