УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

дээд эрэмбийн усалгааны суваг


sublateral


оросительный канал высокого порядка

Зураг