УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

дээд эргэлтийн тэнхлэгт сектор хаалт


drum gate with upstream hinge


секторный затвор с верховой осью вращения

Зураг