УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

дээд хашицдаа тогтмол зарцуулгатай тохируулгат автомат тэнцүүлэг


take regulator


автоматический шлюз-регулятор с постоянным уровнем верхнего бьефа

Зураг