УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

дээд хашиц


head water


Верхный бьеф

Боомт, ус халиагуур, тэнцүүлэг зэрэг байгууламжийн дээд тал буюу усан сан тал

Эх сурвалж: Монгол улсын стандарт: Усны нөөц, ус ашиглалт, хамгаалалт 2016 албан хэвлэл 4.2.1.50

дээд хашиц


headrace canal


верхний бьеф

дээд хашиц


headrace channel


верхний бьеф

дээд хашиц


upstream pool


верхный бьеф

дээд хашиц


forebay


верхний бьеф

дээд хашиц


head pond


верхний бьеф

дээд хашиц


headrace


верхний бьеф

A channel which directs water to a water wheel; a forebay.

Source http://www.nws.noaa.gov/om/hod/SHManual/SHMan014_glossary.htm

дээд хашиц


head pond


верхний бьеф

дээд хашиц


upper pond


верхний бьеф

дээд хашиц


upper pool


верхний бьеф

дээд хашиц


upstream pool


верхний бьеф

дээд хашиц


head race


верхний бьеф

дээд хашиц


head reach


верхний бьеф

дээд хашиц


upstream reach


верхний бьеф

дээд хашиц


upgrade-upstream side


верхний бьеф

дээд хашиц


headbay

Урсгал эхэлж байгаа боомтын урд, усан сангийн хэсэг.

Эх сурвалж: орчуулга

Part of the reservoir immediately in front of the dam where the current originates.

Source Merriam-Webster's compact visual dictionary p934
Зураг