УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

дээд талд камертай тэнцүүлэх сан


surge tank with upper expansion chamber


уравнительный резервуар с верхной камерой

Зураг