УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

дээд налуугийн талс/гадарга


upstream face-batter


наклон верховой грань

Зураг