УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

дээд хөшүүрэг (гидротехникийн хаалт)


ledge


верхний ригель

Зураг