УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

дээгүүр нь явдаг гүүр


deck bridge


мост с ездой поверху

Зураг