УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

дуу авиан хэмжүүр


acoustic probe

Дууны долгион ашиглан усны түвшин хэмжих багаж

Эх сурвалж:

Water level measuring device that uses sound waves.

Source John M. Sharp, Jr. 2007 Department of Geological Sciences Jackson School of Geosciences The University of Texas Austin, Texas, USA
Зураг