УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

дутмаг худаг


shallow well


несовершенный колодец

Тухайн уст үеийн тодорхой хэсгйиг эзэлж буй худаг.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.113

дутмаг худаг


partially penetrating well


несовершенный колодец

Тухайн уст үеийн тодорхой хэсгйиг эзэлж буй худаг.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.113

Well in which the length of water entry is less than the thickness of the saturated aquifer which it penetrates.

Source EcoLexicon
Зураг