УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

дуслууртай хуваарилах хоолой (дуслын усалгааны)


trickling line


распределительный трубопровод с капельницами

Зураг