УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

дундын шүүрүүл


interceptor drain


промежуточный дренаж

Нэмэлт тайлбар

Шороон боомтын дунд хэсэгт

Зураг