УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

дундын цөөрөм


settling pond


Пруд- осредник

Бохир усыг биологийн аргаар цэвэрлэн боловсруулах зориулалт бүхий гүехэн устай том хэмжээний усан сан. Биологийн боловсруулалтын явцад үүссэн хатуу бодисыг зайлуулахад ашиглана.

Эх сурвалж: Монгол улсын стандарт: Усны нөөц, ус ашиглалт, хамгаалалт 2016 албан хэвлэл

Зураг