УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

дундаж түрэлтийн түнээл (5-100м)


medium pressure tunnel


средненапорный туннель

Зураг