УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

дунд түрэлтийн усан цахилгаан станц


medium-head hydroelectric station


средненапорная ГЭС

дунд түрэлтийн усан цахилгаан станц


medium-head hydroelectric station


средненапорная ГЭС

15-20 м-ээс 100 м хүртэл түрэлттэй УЦС.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.112

Зураг