УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

дугуйт, хөдлөх эд ангитай гадаргын хаалт


surface-type fixed wheel gate


поверхностный затвор с неподвижной колёсной опорноходовой частью

Зураг