УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

дугуйт явах эд ангитай, хавтгай хаалт


wheel-bearing gate


плоский затвор с колёсной опорноходовой частью

дугуйт явах эд ангитай, хавтгай хаалт


wheel-mounted gate


плоский затвор с колёсной опорноходовой частью

Зураг