УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

дугуйт хөдлөх эд ангитай гүний хаалт


submergible roller gate


глубинный плоский затвор с катковой опорно-ходовой частью

Зураг